Papużka

458 tekstów – auto­rem jest Pa­pużka.

Gdy nie potrafię zapomnieć

zaw­sze będę pa­miętać bur­szty­nowe oceany
każdą falę kładącą na mnie dreszcz
ilek­roć spo­tykałam się z ni­mi w jed­nej li­nii

bezdźwięczną nić po­rozu­mienia
aż do kłębka niczym u Ariad­ny

nieg­dyś lu­bił pieścić wewnętrzne strony
dłoni drżących nieśmiałością
w ten zas­ka­kująco sub­telny sposób

a wszys­tko to było jak nieme wyznania
skry­wane przed całym światem 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 3 grudnia 2018, 20:18

Zaciszna degustacja

dob­rze zna­my nietu­zin­ko­we dni
no­ce układające ulgę na piersiach
gdy gęstsze by­wa po­wiet­rze
między dolną a górną krawędzią

wszys­tko zaczy­na iskrzyć
i już sa­ma nie wiem
czy to zno­wu śnienie

chłód mus­ka nasze teraz
ob­leczo­ne tyl­ko w prawdę
i sze­lest po­miętej bieli

on za­milkł w podziwie
ona od­chodzi od zmysłów

proszę nie myśl o utracie
błagam jeszcze nie ot­wieraj powiek 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 10 października 2018, 16:49

Darowana przez słońce

dos­trze­gała tyl­ko cienie
z pełny­mi garściami
kiedy ono chce je ot­wierać

prze­budzo­na w jed­nej chwili
spoj­rze­niem niczym dotyk
go­tujący krew

nieustannie
grzeszą w myślach
dni i noce

mil­cze­nie ob­serwu­je czyny
ro­zum łak­nie słów
gdy od daw­na wie serce 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 lipca 2018, 08:52

Bez­radną dłonią,
let­nim muśnięciem wiatru.
Cicho we mnie grasz... 

haiku
zebrał 10 fiszek • 18 czerwca 2018, 21:14

Miałkość obrodzi
nakręcając na nowo.
Raźniej­sze tętno. 

haiku
zebrał 8 fiszek • 13 kwietnia 2018, 12:09

23:14

gdy gra­nat nieba mus­ka ziemię
is­krzą się myśli wez­bra­ne 

gdzieś w szmerze ciem­ności ciał 
skryły się ry­sy dni
zbłąka­ne spoj­rzeń drgania

gdy­by tyl­ko za­pa­lić światło
od tak na pstryk­nięcie palcami
prysła by ich niezliczoność

może wte­dy przes­tałabym bywać
a wreszcie zaczęła być  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 kwietnia 2018, 14:25

Dlaczego huczy we mnie wiatr?

choć by­wam bez­wied­nie balansując
niczym opuszki smy­kające się po strunie
niez­darnie ka­lecząc przy każdej próbie

za­ciśnięte pięści pog­ry­zione po­duszki
dzień spo­wity mil­cze­niem cisza tyl­ko gra
prze­wer­to­wanym za­pom­ni­kiem chwil

a po­wiada­li o uk­ry­tej słodyczy cierpienia
bólu sycącym na ja­kiś czas dla przetrwania
lecz przez łzy na­wet krew sta­je się słona 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 3 kwietnia 2018, 20:07

Nikt już nie powie

pa­miętam jak dziś ra­zem stygnące dnie
gdy prze­siąkałam czułością
od­ry­wając się od spęka­nego nieba

cza­sem szep­czesz mi pod­muchem wiatru
plącząc niez­darnie włosy
wspo­minając lek­kość ma­gii słów
których nie pot­ra­fię wyłowić z prag­nień

i choć nie wiem czy tam jes­teś
mu­sisz wie­dzieć że wciąż nie zapomniałam 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 marca 2018, 23:58

Światłoczułość

Odtwórz
przeszy­wa
wiążąc gardło 
dłonie
ko­lana 

dzierżąc

od skle­pienia 
do czeluści

kpiąc z gry cieni
mącąc kosmos

ekscytuje
wy­soką wibracją 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 12 marca 2018, 21:59

Wzrastamy upadając w sobie.

do­sięga mnie sil­ne przeświad­cze­nie
roz­człon­ko­wania na pierwotność
miażdżącej ut­ra­ty w za­ciszu serca

choć prze­nikasz doszczętnie cząsteczki
już tyl­ko bez­wied­nie daję ci poz­wo­lenie
na zer­wa­nie spoj­rzeń od­chodze­niem

a gdy każdej do­bie ob­ce zapomnienie
ska­zuje na niekończące stroskanie
po­zos­ta­jemy naj­bliżej do gra­nic i poza 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 9 marca 2018, 22:36
Papużka

Jeśli już zapuściłeś/łaś się w te progi nie eskaluj, nie umniejszaj, lecz postaraj się poczuć... Da­ne per­so­nal­ne i treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 07:54Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

11 grudnia 2018, 23:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

5 grudnia 2018, 21:15Vergil sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

4 grudnia 2018, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

4 grudnia 2018, 20:34Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

4 grudnia 2018, 13:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

3 grudnia 2018, 20:06Papużka do­dał no­wy tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

18 listopada 2018, 18:49Papużka sko­men­to­wał tek­st rentgen

13 listopada 2018, 21:24Papużka sko­men­to­wał tek­st Za krótko mnie trzy­masz, [...]

13 listopada 2018, 21:21Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia