Papużka

450 tekstów – auto­rem jest Pa­pużka.

Światłoczułość

Odtwórz
przeszy­wa
wiążąc gardło 
dłonie
ko­lana 

dzierżąc

od skle­pienia 
do czeluści

kpiąc z gry cieni
mącąc kosmos

ekscytuje
wy­soką wibracją 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 marca 2018, 21:59

Wzrastamy upadając w sobie.

do­sięga mnie sil­ne przeświad­cze­nie
roz­człon­ko­wania na pierwotność
miażdżącej ut­ra­ty w za­ciszu serca

choć prze­nikasz doszczętnie cząsteczki
już tyl­ko bez­wied­nie daję ci poz­wo­lenie
na zer­wa­nie spoj­rzeń od­chodze­niem

a gdy każdej do­bie ob­ce zapomnienie
ska­zuje na niekończące stroskanie
po­zos­ta­jemy naj­bliżej do gra­nic i poza 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 marca 2018, 22:36

Cie~pło

prze­nikam każdą zaszep­taną noc
naj­ciem­niej­sze za­kamar­ki zapląta­nia
gdy cienie dłoni otu­lają twarz

zag­ry­zam na krawędzi sny
cen­niej­sze od wszys­tkich bogactw

wciąż szu­kając w so­bie
mi­lion po­wodów na nie 

lecz to ja­wa trwo­ni chwi­le
jak czu­le składa­ne pocałunki
na jej us­tach

zim~no 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 marca 2018, 21:59

Mróz nie hołubi.
Krzy­wy po­lor pejzaży.
Li­ryczne torsje.
Odtwórz  

haiku
zebrał 8 fiszek • 27 lutego 2018, 23:23

Sobą upycham dziury po gwiazdach

we mnie na­wet chłod­ne wieczory
wiedzą co to blask skle­pienia
i dla­tego ob­rastam w milczenie
aż do mro­wienia kończyn

a jeśli już nas­ta­wiasz ucho
to mu­sisz umieć czy­tać z ruchu warg

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 lutego 2018, 23:23

W odpowiedzi nie~bo

kiedy mrok budzi lęk 
a ser­ce kwi­li chwi­lą niepewną
wciąż trwaj niezmiennie
żadną siłą zachwiany

po­kochaj dot­kliwą pokorę
nosząc ją na ustach

nie wycze­kuj potwierdzeń
wierząc w nienamacalne

i na zaw­sze za­pamiętaj światło
lęgnące się w ciemnościach  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 lutego 2018, 22:22

Po­za przestrzennie
wychodzę i powracam.
Rucho­ma zmienna. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 lutego 2018, 23:23

Naj­chętniej pra­wią ci, którzy mają za grosz moralności. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 19 lutego 2018, 14:19

Cienie najdotkliwiej znaczą szept

gdy od­ci­nam bez­myślność
prag­nienie drży prawdą
niemalże nosząc moją skórę

więc mil­cząc pozwalam
na niena­macalną słabość
niczym niepodzielną chwilę

a za dnia po­jaśnieją mi oczy
bo bez­droża na­sycą się barwą
niep­rzy­tom­ności zmysłów 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 17 lutego 2018, 19:06

Zdo­bi nagości,
kruchość gładzi źrenice.
Ma­gia Wawrzynka.
Odtwórz  

haiku
zebrał 6 fiszek • 16 lutego 2018, 21:16
Papużka

Jeśli już zapuściłeś/łaś się w te progi nie eskaluj, nie umniejszaj, lecz postaraj się poczuć... Da­ne per­so­nal­ne i treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 16:46Papużka sko­men­to­wał tek­st Gardenia

wczoraj, 16:44Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 10:50Papużka wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

przedwczoraj, 08:07Papużka sko­men­to­wał tek­st Nielot

16 marca 2018, 12:04Papużka sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Dnia [...]

16 marca 2018, 07:47Papużka sko­men­to­wał tek­st Wzrastamy upa­dając w so­bie.  

15 marca 2018, 08:58Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 marca 2018, 19:08Papużka sko­men­to­wał tek­st w mroźnych mrug­nięciach przy [...]

13 marca 2018, 09:55carolyna sko­men­to­wał tek­st Światłoczułość