Papużka

454 teksty – auto­rem jest Pa­pużka.

Miałkość obrodzi
nakręcając na nowo.
Raźniej­sze tętno. 

haiku
zebrał 7 fiszek • 13 kwietnia 2018, 12:09

23:14

gdy gra­nat nieba mus­ka ziemię
is­krzą się myśli wez­bra­ne 

gdzieś w szmerze ciem­ności ciał 
skryły się ry­sy dni
i zbłąka­ne spoj­rzeń drgania

gdy­by tyl­ko za­pa­lić światło
od tak na pstryk­nięcie palcami
prysła by ich niezliczoność

może wte­dy przes­tałabym bywać
a wreszcie zaczęła być  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 kwietnia 2018, 14:25

Dlaczego huczy we mnie wiatr?

choć by­wam bez­wied­nie balansując
niczym opuszki smy­kające się po strunie
niez­darnie ka­lecząc przy każdej próbie

za­ciśnięte pięści pog­ry­zione po­duszki
dzień spo­wity mil­cze­niem cisza tyl­ko gra
prze­wer­to­wanym za­pom­ni­kiem chwil

a po­wiada­li o uk­ry­tej słodyczy cierpienia
bólu sycącym na ja­kiś czas dla przetrwania
lecz przez łzy na­wet krew sta­je się słona 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 3 kwietnia 2018, 20:07

Nikt już nie powie

pa­miętam jak dziś ra­zem stygnące dnie
gdy prze­siąkałam czułością
od­ry­wając się od spęka­nego nieba

cza­sem szep­czesz mi pod­muchem wiatru
plącząc niez­darnie włosy
wspo­minając lek­kość ma­gii słów
których nie pot­ra­fię wyłowić z prag­nień

i choć nie wiem czy tam jes­teś
mu­sisz wie­dzieć że wciąż nie zapomniałam 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 marca 2018, 23:58

Światłoczułość

Odtwórz
przeszy­wa
wiążąc gardło 
dłonie
ko­lana 

dzierżąc

od skle­pienia 
do czeluści

kpiąc z gry cieni
mącąc kosmos

ekscytuje
wy­soką wibracją 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 12 marca 2018, 21:59

Wzrastamy upadając w sobie.

do­sięga mnie sil­ne przeświad­cze­nie
roz­człon­ko­wania na pierwotność
miażdżącej ut­ra­ty w za­ciszu serca

choć prze­nikasz doszczętnie cząsteczki
już tyl­ko bez­wied­nie daję ci poz­wo­lenie
na zer­wa­nie spoj­rzeń od­chodze­niem

a gdy każdej do­bie ob­ce zapomnienie
ska­zuje na niekończące stroskanie
po­zos­ta­jemy naj­bliżej do gra­nic i poza 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 9 marca 2018, 22:36

Cie~pło

prze­nikam każdą zaszep­taną noc
naj­ciem­niej­sze za­kamar­ki zapląta­nia
gdy cienie dłoni otu­lają twarz

zag­ry­zam na krawędzi sny
cen­niej­sze od wszys­tkich bogactw

wciąż szu­kając w so­bie
mi­lion po­wodów na nie 

lecz to ja­wa trwo­ni chwi­le
jak czu­le składa­ne pocałunki
na jej us­tach

zim~no 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 8 marca 2018, 21:59

Mróz nie hołubi.
Krzy­wy po­lor pejzaży.
Li­ryczne torsje.
Odtwórz  

haiku
zebrał 8 fiszek • 27 lutego 2018, 23:23

Sobą upycham dziury po gwiazdach

we mnie na­wet chłod­ne wieczory
wiedzą co to blask skle­pienia
i dla­tego ob­rastam w milczenie
aż do mro­wienia kończyn

a jeśli już nas­ta­wiasz ucho
to mu­sisz umieć czy­tać z ruchu warg

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 lutego 2018, 23:23

W odpowiedzi nie~bo

kiedy mrok budzi lęk 
a ser­ce kwi­li chwi­lą niepewną
wciąż trwaj niezmiennie
żadną siłą zachwiany

po­kochaj dot­kliwą pokorę
nosząc ją na ustach

nie wycze­kuj potwierdzeń
wierząc w nienamacalne

i na zaw­sze za­pamiętaj światło
lęgnące się w ciemnościach  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 lutego 2018, 22:22
Papużka

Jeśli już zapuściłeś/łaś się w te progi nie eskaluj, nie umniejszaj, lecz postaraj się poczuć... Da­ne per­so­nal­ne i treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

22 maja 2018, 21:17Papużka sko­men­to­wał tek­st Oddech no­cy

22 maja 2018, 20:45Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 maja 2018, 20:45Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

10 maja 2018, 19:58Papużka sko­men­to­wał tek­st Najgorsze, co możesz zro­bić [...]

10 maja 2018, 19:27Papużka sko­men­to­wał tek­st ujęcie

9 maja 2018, 22:20Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

9 maja 2018, 22:03Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

6 maja 2018, 23:58Papużka sko­men­to­wał tek­st Wczytując się w nas po­między [...]